Όροι Χρήσης

Όροι και Προϋποθέσεις

Η ΚΑΠΑΤΕΛ Ανώνυμη Εταιρεία παροχής υπηρεσιών και περιεχομένου κινητής τηλεφωνίας (www.kapatel.gr) που δημιούργησε την υπηρεσία SMSmobile! μέσω του Διαδικτυακού τόπου www.SMSmobile.gr , προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης. O επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους, άλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ότι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Δικτυακού μας τόπου. Η Kαπα-TEL δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε επισκέπτες/χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη του Δικτυακού μας τόπου.

Προοίμιο

Η Kαπα-TEL παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού τόπου www.SMSmobile.gr προηγμένη επικοινωνία για εύκολη και άμεση αποστολή μηνυμάτων σε οποιοδήποτε συνδρομητή δικτύου κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, αφού πρώτα αγοραστούν "credits" με τους διαθέσιμους τρόπους. Στις σελίδες του www.SMSmobile.gr συμπεριλαμβάνονται διαφημίσεις κάθε μορφής. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στον δικτυακό www.SMSmobile.gr υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο. Ο επισκέπτης/χρήστης της υπηρεσίας του www.SMSmobile.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται "όπως είναι" και το www.SMSmobile.gr αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων των χρηστών ή/και οποιουδήποτε υπηρεσιών.

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του www.SMSmobile.gr .Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του www.SMSmobile.gr.

Λειτουργία του www.SMSmobile.gr

Η υπηρεσία του www.SMSmobile.gr αφορά στην αποστολή μηνυμάτων αποκλειστικά και μόνο σε παραλήπτες που ανήκουν σε ελληνικό κινητό δίκτυο (όχι σε δίκτυα εξωτερικού). Η υπηρεσία www.SMSmobile.gr σχετίζεται με τις τηλεπικοινωνιακές εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται η ΚΑΠΑΤΕΛ Α.Ε. Συνεπώς, τυχόν αλλαγές που θα υφίστανται τα δίκτυα αυτά ενδεχομένως να επιφέρουν αλλαγές και να επηρεάσουν γενικότερα τη λειτουργία του www.SMSmobile.gr. Η αναφορά παράδοσης (delivery report) επηρεάζεται επίσης από τη λειτουργία των δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Σε κάθε περίπτωση η Καπα-TEL θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να εξασφαλίζει τη δυνατότητα παροχής αναφορών παράδοσης στην υπηρεσία www.SMSmobile.gr . Eπίσης σε περιπτώσεις φορητότητας αριθμού (μεταφοράς αριθμού τηλεφώνου από ελληνικό δίκτυο σε άλλο ελληνικό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας) η παροχή αναφορών παράδοσης ενδεχομένως να μην είναι πάντα εφικτή. Δεδομένου ότι η υπηρεσία εξαρτάται και από τις συνεργαζόμενες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, η Καπα-TEL δεν μπορεί να εγγυηθεί πλήρως την αποστολή όλων των sms στα ελληνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Ωστόσο, στόχος της Καπα-TEL είναι η ομαλή αποστολή sms από την υπηρεσία www.SMSmobile.gr προς παραλήπτες όλων των δικτύων κινητής τηλεφωνίας.

Η Καπα-TEL δεν ευθύνεται για αποτυχία παράδοσης των μηνυμάτων σε αριθμούς που αναγνωρίζονται από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας του παραλήπτη ως: (α) λάθος, (β) ανενεργοί (δεν υπάρχουν), (γ) αριθμοί φραγή εισερχόμενων κλήσεων-μηνυμάτων, (δ) απενεργοποιημένοι (κλειστό κινητό). Επιπρόσθετα, δεν ευθύνεται για τυχόν αποτυχία παράδοσης των SMS σε παραλήπτες η οποία δε διευκρινίζεται περαιτέρω από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας του παραλήπτη.

H Καπα-TEL σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών της, ούτε ακόμη την έλλειψη "ιών" στην ιστοσελίδα της www.SMSmobile.gr Σε περίπτωση που η Καπα-TEL αποφασίσει την προσωρινή ή οριστική κατάργηση της υπηρεσίας www.SMSmobile.gr, η εταιρεία θα προσφέρει στον κάθε χρήστη το πλήρες αντίτιμο των credits που θα διαθέτει εκείνη τη στιγμή.

Τιμολόγηση και Credits στο www.SMSmobile.gr

H χρέωση των sms γίνεται μέσω credits. Η χρέωση διαμορφώνεται ανάλογα με το μοντέλο τιμολόγησης και τον αριθμό credits προς αγορά. Οι χρεώσεις credit ανά sms εξαρτώνται από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας στο οποίο βρίσκεται ο εκάστοτε παραλήπτης. Για όλα τα ελληνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας του παραλήπτη, για την αποστολή ενός SMS απαιτείται 1 Credit.

Η χρέωση αφορά αποκλειστικά στην αποστολή SMS, ανεξαρτήτως του αν αυτά θα παραδοθούν στο σύνολο των παραληπτών. Σε περίπτωση μη άμεσης παράδοσης για οποιονδήποτε λόγο, η προώθηση των SMS στους αριθμούς παραληπτών επαναλαμβάνεται συνεχώς, μέχρι και 24 ώρες από την ημερομηνία αποστολής. Η Καπα-TEL δε φέρει καμία ευθύνη για παράδοση σε παραλήπτες των οποίων οι αριθμοί είναι λάθος ή δε χρησιμοποιούνται. Επιπλέον, ουδεμία ευθύνη επιρρίπτεται για αποτυχία παράδοσης των SMS σε παραλήπτες που έχουν ενεργοποιήσει φραγή εισερχομένων κλήσεων/μηνυμάτων, καθώς και σε παραλήπτες που έχουν τον αριθμό τους απενεργοποιημένο. Τέλος, δε φέρει ευθύνη για αποτυχία παράδοσης για οποιονδήποτε άλλο λόγο ο οποίος δε διευκρινίζεται περαιτέρω από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας του παραλήπτη.

Σε περιπτώσεις φορητότητας αριθμών (μεταφορά αριθμού που ανήκει σε ένα ελληνικό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας σε άλλο ελληνικό δίκτυο) οι χρεώσεις μπορεί να αλλάζουν. Συγκεκριμένα, οι χρεώσεις ρυθμίζονται με βάση το δίκτυο στο οποίο ανήκει εκείνη τη στιγμή ο χρήστης και όχι στο δίκτυο στο οποίο ανήκε αρχικά ο αριθμός τηλεφώνου του.

Η Καπα-TEL διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών στον τιμοκατάλογο και τα credits χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση.

Τα credits στην υπηρεσία www.SMSmobile.gr δεν έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης και παραμένουν κατοχυρωμένα στο λογαριασμό του χρήστη. Παρόλα αυτά δεν υπάρχει δυνατότητα ρευστοποίησής τους ούτε επιστροφής χρημάτων, παρά μόνο εάν η εταιρεία αποφασίσει τη διακοπή της λειτουργίας του www.SMSmobile.gr οπότε και θα επιστραφεί το ακριβές αντίτιμο των διαθεσίμων credits.

Εγγραφή

Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του www.SMSmobile.gr συμφωνεί να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το www.SMSmobile.gr στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

Λογαριασμός μέλους

Το www.SMSmobile.gr εγγράφει τους χρήστες ως μέλη και τους παρέχει τις υπηρεσίες που περιγράφονται, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Μόλις ο επισκέπτης/χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει το www.SMSmobile.gr, θα παραλάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού εισόδου (password) στο κινητό του, το οποίο θα έχει δηλώσει ως user name. Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account).

Tα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Επίσης, τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα το www.SMSmobile.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Το www.SMSmobile.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

Δεοντολογία μελών

Είναι αμοιβαίως αποδεκτό και κατανοητό ότι, παρόλο που το www.SMSmobile.gr παρέχει στους χρήστες/μέλη του την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για τη μαζική αποστολή γραπτών μηνυμάτων, όλο το περιεχόμενο τους, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης/μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε μήνυμα αποστέλλει, μέσω της υπηρεσίας του www.SMSmobile.gr. Το www.SMSmobile.gr δεν είναι δυνατό, λόγω του όγκου του, να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου των μηνυμάτων που αποστέλλεται από τους χρήστες/μέλη του, οπότε δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα του περιεχομένου των μηνυμάτων.

Η Καπα-TEL δεν παρέχει αριθμούς τηλεφώνων, ώστε να χρησιμοποιηθούν ως παραλήπτες και κατά συνέπεια ΔΕΝ υποστηρίζει την αποστολή sms χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη (spam). Η Καπα-TEL δε θα επικοινωνήσει σε καμία περίπτωση με τους παραλήπτες των sms που αποστέλλονται μέσω της υπηρεσίας www.SMSmobile.gr . Η μόνη επικοινωνία θα γίνεται με τους κατόχους λογαριασμών www.SMSmobile.gr και μόνο εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Εφόσον η εγγραφή του χρήστη/μέλους γίνεται με την αποστολή κωδικού με sms στο κινητό του τηλέφωνο και δεδομένου ότι το κινητό είναι προσωπικό είδος, ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια του κινητού του και για τον τρόπο για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί στην υπηρεσία του www.SMSmobile.gr. Συνεπώς για την αποστολή sms μέσω της υπηρεσίας υπεύθυνος θα είναι ο κάτοχος του αριθμού κινητού που ορίστηκε ως αριθμός κινητού στο λογαριασμό του www.SMSmobile.gr.

Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το www.SMSmobile.gr για το περιεχόμενο των αποστελλόμενων μηνυμάτων. Σε περίπτωση πoυ η υπηρεσία www.SMSmobile.gr λάβει ειδοποίηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο, ή σε περίπτωση κατά την οποία υπάρξει καταγγελία από παραλήπτη για αποστολή αυτόκλητων sms ή αθέτηση των Όρων Χρήσης, η Καπα-TEL διατηρεί το δικαίωμα να διερευνήσει το λογαριασμό και να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη/μέλους, ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος, χωρίς την καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στα credits που έχει στο λογαριασμό του ο χρήστης/μέλος.

Ο χρήστης/μέλος του www.SMSmobile.gr οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και της υπηρεσίας www.SMSmobile.gr.

Ενδεικτικά απαγορεύεται η αποστολή μηνυμάτων με περιεχόμενο που:

1. Προωθεί την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη μηνυμάτων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.

2. Είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.

3. Δύναται να προκαλέσει βλάβη σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.

4. Μιμείται οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό προσωπο, αντιποιείται αρχή ή υποβάλλει ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

5. Παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιωνδήποτε φορέων ή αποκαλύπτει εμπορικά μυστικά.

6. Αποτελεί παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω της υπηρεσίας www.SMSmobile.gr

7. Παρεμβάλλεται στις υπηρεσίες ή στοχεύει στη διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με την υπηρεσία του www.SMSmobile.gr , ή αθετεί τις προϋποθέσεις, διαδικασίες και κανόνες χρήσης των δικτύων αυτών.

8. Παραβιάζει, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει την υπηρεσία του http://websms.kapatel.gr!.

9. Παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα άλλων προσώπων.

"Δεσμοί" (links) προς άλλα sites

Ο δικτυακός μας τόπος www.SMSmobile.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω "δεσμών" (hyperlinks) ή διαφημιστικών banner, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλει να απευθύνεται ο χρήστης/μέλος. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών/μελών και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση για την Καπα-TEL. H Καπα-TEL δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη/μέλους με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο www.SMSmobile.gr και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Αλλαγές και Τροποποιήσεις στους Όρους Χρήσης του www.SMSmobile.gr

Η Καπα-TEL διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του τιμοκαταλόγου παροχής της υπηρεσίας www.SMSmobile.gr χωρίς προειδοποίηση. Τυχόν αλλαγές στη λειτουργία των ελληνικών δικτύων κινητής τηλεφωνίας ή των συνεργαζόμενων οργανισμών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μπορούν να οδηγήσουν σε αλλαγές στην τιμολόγηση της υπηρεσίας www.SMSmobile.gr. Αντίστοιχα μπορούν να υπάρξουν αλλαγές και στη συμβατότητα της υπηρεσίας www.SMSmobile.gr με κάποιο από τα ελληνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Η Καπα-TEL διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των Όρων Χρήσης. Τυχόν αλλαγές θα αναφέρονται στους Όρους και θα επισημαίνονται ώστε να είναι διακριτή η διαφοροποίηση των Όρων Χρήσης.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου της υπηρεσίας www.SMSmobile.gr, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, της δημιουργίας της συγκεκριμένης υπηρεσίας, των κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, "φόρτωση" (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Καπα-TEL.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/μέλους διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου.

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει το www.SMSmobile.gr είναι τα ακόλουθα:

  • Αριθμός κινητού τηλεφώνου του χρήστη/μέλους.
  • Προσωπικός Κωδικός Εισόδου (Password).
  • PayPal ID (αν πραγματοποιηθεί αγορά credits μέσω PayPal).
  • Αποθηκευμένα Κείμενα.
  • Στατιστικά και Ιστορικό Μηνυμάτων.
  • Αριθμοί κινητών τηλεφώνων άλλων χρηστών.
  • Στοιχεία έκδοσης τιμολογίου.
  • Στοιχεία που παρέχονται από την τράπεζα, όταν η αγορά credits πραγματοποιείται μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό.

Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. To www.SMSmobile.gr αποθηκεύει τα μηνύματα που αποστέλλονται από τους χρήστες/μέλη, ώστε να τα χρησιμοποιούν οι ίδιοι, αλλά και για λόγους επικοινωνίας και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του. Τα στοιχεία των χρηστών αποθηκεύονται κωδικοποιημένα και παραμένουν ασφαλή στα συστήματα της εταιρείας. Επιπλέον, στην περίπτωση των "δεσμών" προς άλλους δικτυακούς τόπους, το www.SMSmobile.gr δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης/μέλος του www.SMSmobile.gr έχει τη δυνατότητα, αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του. Ανήλικοι έχουν πρόσβαση στο www.SMSmobile.gr μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.

Αποζημίωση

Ρητά συνομολογείται διά της παρούσης ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά της Καπα-TEL οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση οποιουδήποτε επισκέπτη/χρήστη/μέλους, αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει την Καπα-TEL στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαικού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Γιατί το SMSmobile;

• Απλό και φιλικό στον χρήστη
• Αξιόπιστη δρομολόγηση SMS
• 100% uptime της υπηρεσίας
• 100% Ελληνική εταιρία
Παρουσίαση του SMSmobile
Η Καπατέλ είναι από τις μεγαλύτερες εταιρίες παροχής SMS. Γιατί να μην σας δείξουμε τις δυνατότητες που παρέχουμε σε αυτήν την υπηρεσία και να ανοίξουμε μαζί νέους ορίζοντες επικοινωνίας.
video help